QUY TRÌNH CANH TÁC DƯA LƯỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ECO SOURCE

QUY TRÌNH CANH TÁC DƯA LƯỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Mô hình bón phân tưới nhỏ giọt cho 500 gốc dưa lưới

  • Giai đoạn kiến thiết - kinh doanh : 75 ngày

Giá thể sau khi được xử lí tỷ lệ 70% mụn xơ dừa + 20% phân trùn quế + 10% tro trấu (tính theo thể tích) (hoặc mua giá thể Eco Source – Nguồn Sinh Thái thì sử dụng liền) được cho vào các các túi ni lông trồng cây (túi có màu trắng, kích thước túi 40x40 cm, được đục lỗ xung quanh đáy túi (16 lỗ); 6 kg giá thể/túi). Hạt giống sau khi ươm trên khay từ 10 – 15 ngày sẽ đưa vào trồng trong các túi.

  • GIAI ĐOẠN 1: 0 - 20  NGÀY TUỔI 

1kg Phân DAI 30-10-10+TE + 500g Trung lượng ECO  + 200 ml BIORICH pha loãng với 1.000 lít nước dùng để tưới.
Lượng nước sử dụng: 
- 0-10 ngày tuổi: 10-20 ngày tuổi
- 0,6 lít/ngày: 0,9 lít/ngày
Nhằm nâng cao chất lượng dưa lưới nên kết hợp sử dụng PBL Lưỡi Liềm Vàng 5-5-5+TE+10AH phun qua lá: liều lượng 500ml LLV pha với 200 lít nước phun qua lá, định kỳ 1 tuần phun 1 lần.

  • GIAI ĐOẠN 2: CÂY TỪ 20 NGÀY - THỤ PHẤN ( 35 NGÀY )

1kg Phân DAI 20-20-15+TE + 1 kg Trung lượng ECO + 200 ml BIORICH pha loãng với 1.000 lít nước dùng để tưới.
Lượng nước sử dụng: 
Trời âm u: 0,9 - 1,2 lít/ngày
Trời nắng: 1,2-1,5 lít/ngày
Nhằm nâng cao chất lượng dưa lưới nên kết hợp sử dụng PBL Lưỡi Liềm Vàng 5-5-5+TE+10AH phun qua lá: liều lượng 500ml LLV pha với 200 lít nước phun qua lá, định kỳ 1 tuần phun 1 lần.

  • GIAI ĐOẠN 3 :SAU THU PHẤN ( NUÔI TRÁI) 35 - 65 NGÀY

1kg Phân DAI 19-7-22+TE + 1 kg Trung lượng ECO + 200 ml BIORICH pha loãng với 1.000 lít nước dùng để tưới
Lượng nước sử dụng: 
Trời âm u: 1,5 - 1,9 lít/ngày
Trời nắng; 1,9 - 2,5 lít/ngày
Nhằm nâng cao chất lượng dưa lưới nên kết hợp sử dụng PBL Lưỡi Liềm Vàng 5-5-5+TE+10AH phun qua lá: liều lượng 500ml LLV pha với 200 lít nước phun qua lá, quả định kỳ 1 tuần phun 1 lần.

  • GIAI ĐOẠN 4 : THÚC LỚN TRÁI ( 65 - 75 NGÀY )

1kg Phân DAI 5-25-25+TE + 500g Trung lượng ECO + 200 ml BIORICH pha loãng với 1.000 lít nước dùng để tưới
Lượng nước sử dụng:
Trời âm u: 1,5 - 1,9 lít/ngày 
Trời nắng: 1,9 - 2 lít/ngày
Nhằm nâng cao chất lượng dưa lưới nên kết hợp sử dụng PBL Lưỡi Liềm Vàng 5-5-5+TE+10AH phun qua lá: liều lượng 500ml LLV pha với 200 lít nước phun qua lá, quả, phun trước thu hoạch 1 tuần.

GHI CHÚ: LƯỢNG PHÂN PHỐI TRỘN THEO TỈ LỆ Ở CÁC GIAI ĐOẠN HÒA TAN VÀO NƯỚC RỒI TƯỚI HẰNG NGÀY CHO CÂY.