12/01/2021

KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CAO LƯƠNG - NGUỒN SINH THÁI ECO SOURCE

QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY CAO LƯƠNG

(Tính trên đơn vị 1 ha)

Bón lót:

  • Lót vôi:    

Liều lượng bón: 1-2 tấn/ha (tùy vào pH hiện tại của đất)

  • Lót hữu cơ sinh học ECO

Liều lượng bón: 1 tấn/ha

Bón thúc: (Bón bằng hình thức bón tưới nhỏ giọt kết hợp bón gốc – tưới vào buổi sáng 7g đến 9g hoặc chiều mát 3g -5g, tránh các ngày mưa dầm)

Bón định kỳ 7 ngày/lần, liều lượng nước điều chỉnh theo quá trình sinh trưởng của cây.

Lưu ý: Có thể chia nhỏ bón 3 ngày/lần, thì chia nhỏ lượng phân bón ra phân nửa số khuyến cáo.

Lần bón

Số ngày sau gieo

Loại phân

Kg hoặc lít

Nước (lít)

Lượng nước/gốc

1

7

DAI 25-25-5+TE

5

8000

80ml

Hữu cơ trung lượng ECO

2

PBL Lưỡi Liềm Vàng

2

2

14

DAI 25-25-5+TE

7

10000

100ml

Hữu cơ trung lượng ECO

4

PBL Lưỡi Liềm Vàng

2

3

21

DAI 30-10-10+TE

10

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

4

28

DAI 30-10-10+TE

10

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

5

35

DAI 30-10-10+TE

10

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

6

42

DAI 20-20-15+TE

10

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

7

49

DAI 20-20-15+TE

10

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

8

56

DAI 20-20-15+TE

15

20000

200ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

9

63

DAI 20-20-15+TE

15

20000

200ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

10

70

DAI 19-7-22+TE

15

20000

200ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

11

77

DAI 19-7-22+TE

15

20000

200ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

Tiến hành Thu hoạch lần 1

12

2 ngày sau thu hoạch L1

Phân hữu cơ sinh học bón gốc ECO

500

Bón gốc

Bón gốc

13

10 ngày sau thu hoạch L1

DAI 30-10-10+TE

10

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

14

20 ngày sau thu hoạch L1

DAI 30-10-10+TE

10

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

15

27 ngày sau thu hoạch L1

DAI 20-20-15+TE

10

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

16

34 ngày sau thu hoạch L1

DAI 20-20-15+TE

10

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

17

41 ngày sau thu hoạch L1

DAI 20-20-15+TE

15

20000

200ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

18

50 ngày sau thu hoạch L1

DAI 19-7-22+TE

15

20000

200ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

Tiến hành Thu hoạch lần 2

19

2 ngày sau thu hoạch L2

Phân hữu cơ sinh học bón gốc ECO

500

Bón gốc

Bón gốc

20

10 ngày sau thu hoạch L2

DAI 30-10-10+TE

10

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

21

20 ngày sau thu hoạch L2

DAI 30-10-10+TE

10

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

22

27 ngày sau thu hoạch L2

DAI 20-20-15+TE

10

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

23

34 ngày sau thu hoạch L2

DAI 20-20-15+TE

15

15000

150ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

24

41 ngày sau thu hoạch L2

DAI 20-20-15+TE

15

20000

200ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

25

50 ngày sau thu hoạch L2

DAI 19-7-22+TE

15

20000

200ml

Hữu cơ trung lượng ECO

5

PBL Lưỡi Liềm Vàng

3

Tiến hành Thu hoạch lần 3