12/01/2021

KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CHÈ - NGUỒN SINH THÁI ECO SOURCE

 

BÓN PHÂN CHO CÂY CHÈ  ỨNG DỤNG BỘ SP CỦA NGUỒN SINH THÁI

- Công thức phân bón và cách bón: Áp dụng cho 1.000m2

+ Bón lót sau khi thu hoạch 2-4 ngày:  25kg phân NPK DAI 1 màu  20-20-15+TE + 10kg Canxi Nitrat + 5kg Magie Sulfat  trộn 200kg phân chuồng hoai mục .

     * Cách bón: Bón vùi gốc. (Sau mỗi lần thu hoạch đều tiến hành bón lót).

+ Bón thúc lần 1 (sau khi bón lót 6-7 ngày): 2kg phân DAI 25-25-5+TE  + 250ml PBL Lưỡi liềm vàng

    *Cách bón: Hoà tất cả vào 400 lít nước phun ướt đẫm lá thân rễ. (Tưới vào chiều mát)

Khuyến cáo: Sử dụng Pec tưới ra lượng nước nhiều.

 

 + Bón thúc lần 2 (sau khi bón thúc lần 1 từ 8-9 ngày): 2kg phân DAI 25-25-5+TE + 250ml PBL Lưỡi liềm vàng.

     *Cách bón: Hoà tất cả vào 400 lít nước phun ướt đẫm lá thân rễ. (Tưới vào chiều mát)

Khuyến cáo: Sử dụng Pec tưới ra lượng nước nhiều.

 

+ Bón thúc lần 3 (sau khi bón thúc lần 2 từ 8-9 ngày):

25kg phân NPK DAI 1 màu  20-20-15+TE + 10kg Canxi Nitrat + 5kg Magie Sulfat

     * Cách bón: Bón gốc. Tưới xả nước lại sau khi bón gốc.

+ Bón thúc lần 4 (sau khi bón thúc lần 3 từ 8-9 ngày): 2kg DAI ECO 30-10-10+TE + 250ml PBL Lưỡi liềm vàng

     *Cách bón: Hoà tất cả vào 400 lít nước phun ướt đẫm lá thân rễ. (Tưới vào chiều mát)

Khuyến cáo: Sử dụng Pec tưới ra lượng nước nhiều.